Zásady ochrany osobních údajů

Dbáme o Vaše bezpečí na webu. K provozu webu prakticky nepotřebujeme žádné Vaše osobní údaje, kromě cookies (které EU za osobní údaj považuje).

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

Správcem a jediným zpracovatelem osobních údajů zákazníků a návštěvníků webu www.retailparklitvinov.cz je Stanislav Puffler, DiS. (IČO: 66673879 - dále jen "správce"), živnostník se sídlem Komenského 696/8, 435 11 Lom. Neváhejte se nás zeptat na vše, co souvisí s ochranou Vašich osobních údajů a to telefonicky na čísle 773 565 747 nebo emailem na adrese info@retailparklitvinov.cz.

Zdroje osobních údajů

Správce nezpracovává osobní údaje. Návštěva webu je prakticky zcela anonymní a jediné co se měří, je "anonymní" návštěvnost formou webové analytiky (Google Analytics).

Účel zpracování osobních údajů

Obecná data návštěvnosti slouží ke kontinuálnímu zlepšování webu samotného. Google Analytics jsou anonymizované a nezaznamenávají IP adresy.

Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Způsob ochrany osobních údajů

Veškerá komunikace Vašeho prohlížeče s naším webovým serverem je šifrována protokolem HTTPS (SSL certifikát) a nelze ji tak po cestě odchytit. Anonymizovaná data jsou bezpečně uložena v databázi webových stránek. Pravidelně je prováděn bezpečnostní audit a taktéž jsou nasazeny veškeré dostupné aktualizace redakčního systému a bezpečnostní záplaty pro technické řešení webu.

Technickým řešením webu je PHP webová aplikace. Web je hostován na serveru hostingové společnosti SAVANA a ta je tedy jediným zpracovatelem výše zmíněných "neosobních" údajů mimo provozovatele těchto webových stránek.

Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů se liší dle situace. Přímo osobní údaje nezpracovávám. Neosobní data návštěvnosti v Google Analytics jsou uchovávána po dobu 26 měsíců.

Marketingové nástroje třetích stran

Kromě měření návštěvnosti webu pomocí běžných nástrojů webové analytiky není používán žádný další marketingový nástroj.

 • GOOGLE ANALYTICS (anonymní měření zdrojů a chování návštěv na webu)